❤ Kan du lide heste, fart og spænding så er væddeløbssporten lige noget for dig.

❤ Som medlem af IKAROS har du mulighed for at lære at køre travløb, ride galop eller monté.

❤ Du kommer også til at lære om pleje og pasning af heste og ponyer, væddeløbsreglement, pleje af udstyr m.m.

❤ Desuden har vi det rigtigt sjovt sammen, når vi mødes til træning tirsdage og torsdage

❤ Vi holder til på væddeløbsbanen i Aalborg, hvor vi har stald og klubhus.

– kig forbi, det bliver rigtig sjovt.

Oplysninger om undervisning og ponyløb:

Kontakt Victoria Larsen, tlf. 2060 9975

email: victoriastiller@hotmail.com

Bestyrelse:

Formand: John W. Sørensen, tlf. 4019 9659

email: henley@outlook.dk

Næstformand: Vakant

Kasserer/sekretær: Bente Østergaard, tlf. 8881 1207

email: boe@aav.dk 

Anne Klarborg, anneklarborg@gmail.com 

Erik Laursen, ela-skole@aalborg.dk 

Kurt Larsen, kl@ks-aps.dk 

Anders Pedersen, anderspop@mail.dk 

Medarbejderrepræsentant: 

Ungdomshestesportsforeningen Ikaros

Om foreningen

  • Ungdomshestesportsforeningen Ikaros er stiftet i september 2009 for at opstarte et miljø for børn og unge omkring væddeløbsbanen i Aalborg
  • Ungdomshestesportsforeningen Ikaros tilbyder undervisning i trav, monté og galop for børn og unge
  • Ungdomshestesportsforeningen Ikaros er medlem af DH Ungdom

Vision og Mission

Vision: Ungdomshestesportsforeningen Ikaros finder at kørsel/ridning er en sund og opbyggende sportsgren, der kan stimulere et socialt sammenhold på tværs af aldersgrænser og generationer: Vi mener at omgangen med et stort dyr som hesten, kan tilføre børn og unge indlevelsesevne og grundlæggende regler for hensyn og omsorg for andre skabninger

Mission: Ungdomshestesportsforeningen Ikaros ønsker at fremme interessen for væddeløbssporten og udbrede kendskabet til hesten. Vi arbejder for at skabe fremtidssikrede rammer for børn og unge der ønsker at dyrke væddeløbssport i Aalborg. Vi vil gerne kunne tilbyde udøvelse af væddeløbssporten til alle aldersgrupper, for ad den vej at skabe aktive udøvere af sporten.

Faciliteter

  • Ungdomshestesportsforeningen holder til på Aalborg Væddeløbsbane, i stald 11
  • I stalden er der 9 bokse og selerum
  • I Pavillonen på staldterrænet har vi klublokale, toilet og omklædingsrum.


Vedtægter for Ungdomshestesportsforeningen Ikaros 

CVR. nr 33 01 98 58

c/o Aalborg Væddeløbsforening

Skydebanevej 25

9000 Aalborg

§1- Navn

Foreningens navn er Ungdomshestesportsforeningen Ikaros.

§ 2 - Adresse

Foreningens adresse er:

c/o Aalborg Væddeløbsforening, Skydebanevej 25, 9000 Aalborg.

§3 - Formål

Foreningens formål er at skabe interesse hos børn og unge for væddeløbssporten gennem oplæring i at køre og ride på heste og ponyer i trav, monté og galop samt oplæring i heste og ponyers røgt og pleje, samt afvikling af ponyvæddeløb på Aalborg Væddeløbs Forenings arealer.

§4 - Medlemmer

Børn og unge fra 7 og til og med 18 år kan optages som aktive medlemmer med ret til at køre ponyløb ved gyldig ponylicens.

Personer fra 16 til og med 25 år kan optages som aktive medlemmer med ret til at køre/ride løb for hest ved gyldig licens til at køre/ride store heste.

Generalforsamlingen kan godkende optagelsen af æresmedlemmer efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder som de aktive medlemmer.

§5 - Øverste myndighed

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af medlemmerne.

Generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

§6 - Stemmeret

Alle medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret på generalforsamlingen.

Afstemning sker ved simpelt flertal. Ved afstemninger vedrørende foreningens økonomiske forhold begrænses stemmeretten til medlemmer over 18 år, samt værge for medlemmer under 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§7 - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Der indkaldes til generalforsamling pr. mail og ved opslag på foreningens hjemmeside med mindst 8 dages varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af regnskab og godkendelse af budget

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.

§8 - Kontingent

Kontingent til foreningen fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 

§9 - Udelukkelse

 Et medlem kan udelukkes, hvis vedkommende ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Medlemmer der ekskluderes, kan appellere bestyrelsens afgørelse på førstkommende generalforsamling.

§ 10- Regnskab og Revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret, og skal afsluttes i så god tid før generalforsamlingen, at det reviderede regnskab kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Regnskabet revideres af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Der vælges 1 revisorsuppleant.

§11- Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter forlangende fra bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Indkaldelse foregår som ved en ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden over emner, der ønskes drøftet.

§ 13 - Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 personer:

1 person udpeget af Aalborg Væddeløbsforening, skal være medlem af Aalborg Væddeløbsforening

1 person udpeget af Aalborg Galopforening, skal være medlem af Aalborg Galopforening

1 person udpeget af Aalborg Hesteejerforening, skal være medlem af Aalborg Hesteejerforening

1 person udpeget af Aalborg Trænerforening, skal være medlem af Aalborg Trænerforening

4 forældrerepræsentanter der vælges på generalforsamlingen.

1 repræsentant valgt blandt de ansatte i foreningen deltager i bestyrelsesmøder, uden stemmeret

Foreningerne betaler årskontingent for det udpegede medlem. De af foreningerne udpegede medlemmer har stemmeret.

Valgbar til bestyrelsen er foreningens myndige medlemmer. Ikke myndige medlemmers interesser kan varetages af deres forældre eller deres værge. De kan derfor modtage valg til bestyrelsen og sidde i denne, så længe barnet er medlem af foreningen (ved barnets udmeldelse fratræder bestyrelsesmedlemmet ved førstkommende generalforsamling).

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt repræsentant i DH Ungdom. Formand og kasserer skal være personer udpeget af foreningerne. Næstformand skal være en forældrerepræsentant.  Bestyrelsen nedsætter de nødvendig udvalg, herunder forretningsudvalg og løbsudvalg.

Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af ledere i foreningen.  

Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, sidder det afgående bestyrelsesmedlems periode ud. Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtigelser.

§ 14 - Daglig ledelse

Foreningen tegnes af formanden. Bankfuldmagt varetages af formanden og kassereren i forening.

§ 15 - Reglement for løbsafvikling

DH Ungdoms reglement er gældende

§ 16 - Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun besluttes på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger, der er indkaldt med mindst 3 ugers varsel med dette punkt på dagsordenen. 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal på begge generalforsamlinger stemme for, at foreningen opløses. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Aalborg Hesteejerforening og Aalborg Galopforening eller lignende almennyttige formål.

§ 17 - Vedtaget

Disse vedtægter erstatter de tidligere vedtægter, der blev vedtaget på generalforsamlingen 3. juni 2014.

Aalborg d. 30. marts 2019.

Del siden